Dronten kiest voor agro & food

Gemeente Dronten heeft sinds haar ontstaan een sterke positie in agro & food. Niet alleen wat betreft de primaire productie, maar ook in de handel, toelevering, verwerking en export.

Dronten is ook al bijna 60 jaar de thuisbasis voor Aeres Hogeschool, dé agrarische hogeschool van Nederland. De akkerbouwers en veehouders in het gebied veelal hoog opgeleid en gemeente Dronten heeft het hoogste aantal biologische bedrijven. Koppel daaraan de hoogwaardige kennis en innovatiedrang van het agrarische onderwijs en onderzoeksinstellingen, dan sluit de keuze van de Staay Food Group om zich met grootschalige en innovatieve hightech teelt en verwerking van groenten in Dronten te vestigen, hier naadloos op aan.

Internationale uitstraling

Krachtenbundeling en onderlinge samenwerking tussen een faciliterende lokale overheid en een door innovatie gedreven cluster van onderzoek, opleiding en bedrijfsleven, vormt de unieke basis voor een verrassende synergie die moet leiden tot de ontwikkeling van een sterke agro & food inspiratie-regio. Gemeente Dronten wil hét centrum zijn van deze hightech agro & food regio met wellicht zelfs een internationale uitstraling. De kernwaarden zijn duurzaamheid, technologische innovaties, ondernemerschap én voedselzekerheid.

Daadkrachtig en kansrijk

Voor de (inter)nationale agro & food sector is gemeente Dronten een daadkrachtige en kansrijke regio vanwege de dynamiek die de inspirerende agro & food omgeving uitstraalt. Ondernemers, onderwijs en onderzoek werken goed samen aan innovaties en stimuleren elkaar daarin. Dat leidt tot aantoonbare resultaten en vooruitgang. Bij een bedrijfsverplaatsing of nieuwbouw maken bedrijven, instanties en organisaties van buiten de regio juist om die reden een serieuze afweging om voor Dronten te kiezen en deel uit te gaan maken van de agro & food inspiratieregio.
Download hier het Visiedocument Dronten agro & food

De rol van Flevoland

Flevoland is weliswaar een grote agrarisch productieregio, mondiaal speelt het in omvang geen enkele rol van betekenis. De basiskwaliteit van het gebied en haar ondernemers is echter van een geheel andere orde. De agrarische sector beschikt over vruchtbare grond en profiteert van een perfecte verkaveling, ontsluiting en ligging. Het kennisniveau van de ondernemers is hoog terwijl er sprake is van een hoge mate van innovatiedrang. Flevoland zal dus nooit hét antwoord zijn op de vraag naar wereldvoedselzekerheid. Veel belangrijker is haar rol als aanjager voor innovaties en technologie om elders in de wereld kennis te bieden waarmee de problemen wél opgelost kunnen worden. Dronten en haar achterland (primaire productie, onderwijs, onderzoek, toelevering, handel en afzet) vormen het hart van deze sterke uitgangspositie.

Bestuursvoorzitter Louise Fresco van Wageningen UR

,,Nieuwe generaties boeren moeten hulp krijgen om de productiviteit van voedselproductie te verhogen en de negatieve impact op het milieu te voorkomen. De uitdaging is vooral niet om de traditionele productie te handhaven, maar om de traditie van voedselproductie te beschermen door het te combineren met de grootste vooruitgang in de wetenschap en daardoor werkelijk duurzame systemen te creëren. Hulpbronnen zoals water, bodem en arbeid moeten daarbij veel efficiënter worden ingezet terwijl afvalstromen voor hergebruik moeten worden gecreëerd. We kunnen niet terug naar systemen van de afgelopen eeuwen met hongersnoden en misoogsten. We moeten de groeiende wereldbevolking blijvend voeden. Een verdubbeling van agrarische productie is nodig. Dat kan met genetische verbeteringen en de toepassing van technologie. Maar voedselkwaliteit en -veiligheid staan daarbij voorop.’’

De thema’s voor mondiale voedselproductie

Hogere welvaart

Wereldwijd kiezen mensen steeds vaker voor de stad vanwege onderwijs, geld, zorg, cultuur en voedsel. Door de hogere welvaart verandert het voedselpatroon. Ook is er meer vraag naar meer dierlijke eiwitten. De productie van dierlijke eiwitten (vlees) kost veel plantaardige eiwitten, want dieren gaan niet efficiënt met voedsel om. Kortom: de primaire voedselbehoefte zal snel toenemen.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert. In welk tempo, is niet bekend. Juist daarom is het belangrijk om voorzichtig met het klimaat om te gaan. Klimaatverandering betekent dat er vaker sprake zal zijn van droogte, neerslagoverschot en hogere temperaturen. Deze effecten hebben grote invloed op de stabiliteit van de voedselproductie.  

De bodem

Voor een goede voedselproductie moet de bodem goed op orde zijn. Zowel biologisch (bodemleven), chemisch (nutriënten) als fysisch (structuur). Wereldwijd is 80% van de beschikbare grond in gebruik voor voedselproductie. Bij een stijgende waterspiegel zullen drogere gebieden over extra vocht beschikken waardoor de beschikbare oppervlakte stijgt. Maar ook zal vruchtbare grond in rivierbeddingen daardoor onbruikbaar worden.

Richting geven aan agro & food

Meer rendement op bestaande landbouwgronden

Met hightech precisielandbouw is het mogelijk om de productie van voedsel te monitoren en te maximaliseren. Sensoren traceren ziekten en plagen tot op de vierkante meter. Daardoor is een gerichte en plaats specifieke inzet van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen mogelijk. Drones vliegen over de akker en meten werkelijk alles. Ze kunnen bovendien ook ingezet worden voor de gewasbescherming.

Minder afhankelijkheid van het klimaat

Voor de productie van voedsel is het klimaat altijd het uitgangspunt geweest. Temperatuur, zon en vocht zijn bepalend. Binnen zo’n klimaat is altijd gezocht naar een bodem die geschikt is voor de teelt van gewassen. Techniek maakt het mogelijk om deze keten om te draaien. Dat wil zeggen: eerst vaststellen welke gewassen nodig zijn, daarna zoeken naar een geschikte teeltmethodiek bij en daarna het klimaat (licht, vocht, temperatuur) daarop aanpassen.

Dichter bij de afzetmarkt produceren

De teelt van voedsel is minder afhankelijk geworden van de bodem. Planten kunnen in een gesloten en geconditioneerde ruimte groeien in een vochtige omgeving waarbij het vocht de voedingsstoffen zijn opgelost. De planten worden belicht met LED verlichting. Aeroponics levert een besparing op van 95% water en 90% energie. Bovendien is de versheid van het product te verbeteren, de houdbaarheid drie tot vier keer langer en de productietijd drie keer zo kort. De productiecapaciteit (2 miljoen kg product) per hectare is 100 keer groter dan in de open teelt.